Перевірка на плагіат

Перевіримо статтю, дисертацію чи будь-який інший текст на запозичення з видачею докладного звіту де саме в роботі неунікальний текст. Також можете отримати висновок про відсутність плагіату. Більше >>>

Усунення плагіату

В тексті дисертації, монографії, статті, автореферату або іншої праці є плагіат? Недостатня унікальність тексту? Не можете пройти антиплагіат? Зробимо рерайт вашої наукової роботи! Більше >>>

Консультації щодо унікальності

Є питання щодо плагіату в наукових працях, підвищенню унікальності, рерайту, але немає кому їх поставити? Звертайтеся для отримання роз'яснень, консультацій, порад та допомоги. Більше >>>

Номенклатура наукових спеціальностей


01 ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
01.01.00 Математика
01.01.01 Математичний аналіз
01.01.02 Диференціальні рівняння
01.01.03 Математична фізика
01.01.04 Геометрія та топологія
01.01.05 Теорія ймовірностей і математична статистика
01.01.06 Алгебра та теорія чисел
01.01.07 Обчислювальна математика
01.01.08 Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика
01.01.09 Варіаційне числення та теорія оптимального керування
01.01.10 Дослідження операцій та теорія ігор
01.02.00 Механіка
01.02.01 Теоретична механіка
01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
01.02.05 Механіка рідини, газу та плазми
01.03.00 Астрономія
01.03.01 Астрометрія і небесна механіка
01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія
01.03.03 Геліофізика і фізика Сонячної системи
01.04.00 Фізика
01.04.01 Фізика приладів, елементів і систем
01.04.02 Теоретична фізика
01.04.03 Радіофізика
01.04.04 Фізична електроніка
01.04.05 Оптика, лазерна фізика
01.04.06 Акустика
01.04.07 Фізика твердого тіла
01.04.08 Фізика плазми
01.04.09 Фізика низьких температур
01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків
01.04.11 Магнетизм
01.04.13 Фізика металів
01.04.14 Теплофізика та молекулярна фізика
01.04.15 Фізика молекулярних та рідких кристалів
01.04.16 Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій
01.04.17 Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху
01.04.18 Фізика і хімія поверхні
01.04.19 Фізика полімерів
01.04.20 Фізика пучків заряджених частинок
01.04.21 Радіаційна фізика та ядерна безпека
01.04.22 Надпровідність
01.04.24 Фізика колоїдних систем
01.05.00 Інформатика і кібернетика
01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики
01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
01.05.04 Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

02 ХІМІЧНІ НАУКИ
02.00.01 Неорганічна хімія
02.00.02 Аналітична хімія
02.00.03 Органічна хімія
02.00.04 Фізична хімія
02.00.05 Електрохімія
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
02.00.08 Хімія елементоорганічних сполук
02.00.09 Хімія високих енергій
02.00.10 Біоорганічна хімія
02.00.11 Колоїдна хімія
02.00.13 Нафтохімія і вуглехімія
02.00.15 Хімічна кінетика і каталіз
02.00.19 Хімія високочистих речовин
02.00.21 Хімія твердого тіла

03 БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
03.00.01 Радіобіологія
03.00.02 Біофізика
03.00.03 Молекулярна біологія
03.00.04 Біохімія
03.00.05 Ботаніка
03.00.06 Вірусологія
03.00.07 Мікробіологія
03.00.08 Зоологія
03.00.09 Імунологія
03.00.10 Іхтіологія
03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія
03.00.12 Фізіологія рослин
03.00.13 Фізіологія людини і тварин
03.00.14 Біологія розвитку
03.00.15 Генетика
03.00.16 Екологія
03.00.17 Гідробіологія
03.00.18 Ґрунтознавство
03.00.19 Кріобіологія
03.00.20 Біотехнологія
03.00.21 Мікологія
03.00.22 Молекулярна генетика
03.00.24 Ентомологія
03.00.25 Паразитологія, гельмінтологія

04 ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
04.00.01 Загальна та регіональна геологія
04.00.02 Геохімія
04.00.04 Геотектоніка
04.00.05 Геологічна інформатика
04.00.06 Гідрогеологія
04.00.07 Інженерна геологія
04.00.08 Петрологія
04.00.09 Палеонтологія і стратиграфія
04.00.10 Геологія океанів і морів
04.00.11 Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
04.00.16 Геологія твердих горючих копалин
04.00.17 Геологія нафти і газу
04.00.19 Економічна геологія
04.00.20 Мінералогія, кристалографія
04.00.21 Літологія
04.00.22 Геофізика

05 ТЕХНІЧНІ НАУКИ
05.01.00 Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка
05.01.01 Прикладна геометрія, інженерна графіка
05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
05.01.03 Технічна естетика
05.01.04 Ергономіка
05.02.00 Машинознавство
05.02.01 Матеріалознавство
05.02.02 Машинознавство
05.02.04 Тертя та зношування в машинах
05.02.08 Технологія машинобудування
05.02.09 Динаміка та міцність машин
05.02.10 Діагностика матеріалів і конструкцій
05.03.00 Обробка матеріалів у машинобудуванні
05.03.01 Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
05.03.05 Процеси та машини обробки тиском
05.03.06 Зварювання та споріднені процеси і технології
05.03.07 Процеси фізико-технічної обробки
05.05.00 Галузеве машинобудування
05.05.01 Машини і процеси поліграфічного виробництва
05.05.02 Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки
05.05.04 Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт
05.05.05 Піднімально-транспортні машини
05.05.06 Гірничі машини
05.05.08 Машини для металургійного виробництва
05.05.10 Машини легкої промисловості
05.05.11 Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості
05.05.13 Машини та апарати хімічних виробництв
05.05.14 Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання
05.05.16 Турбомашини та турбоустановки
05.05.17 Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
05.05.18 Машини та обладнання промислового рибальства
05.07.00 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
05.07.01 Аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів
05.07.02 Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів
05.07.06 Наземні комплекси, стартове обладнання
05.07.12 Дистанційні аерокосмічні дослідження
05.07.14 Авіаційно-космічні тренажери
05.08.00 Кораблебудування
05.08.01 Теорія корабля
05.08.03 Конструювання та будування суден
05.09.00 Електротехніка
05.09.01 Електричні машини й апарати
05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
05.09.05 Теоретична електротехніка
05.09.07 Світлотехніка та джерела світла
05.09.08 Прикладна акустика та звукотехніка
05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
05.09.13 Техніка сильних електричних та магнітних полів
05.11.00 Прилади
05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин
05.11.03 Гіроскопи та навігаційні системи
05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин
05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
05.11.07 Оптичні прилади та системи
05.11.08 Радіовимірювальні прилади
05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин
05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи
05.12.00 Радіотехніка та телекомунікації
05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі
05.12.07 Антени та пристрої мікрохвильової техніки
05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи
05.12.20 Оптоелектронні системи
05.13.00 Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація
05.13.03 Системи та процеси керування
05.13.05 Комп'ютерні системи та компоненти
05.13.06 Інформаційні технології
05.13.07 Автоматизація процесів керування
05.13.09 Медична та біологічна інформатика і кібернетика
05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
05.13.21 Системи захисту інформації
05.13.22 Управління проектами і програмами
05.13.23 Системи та засоби штучного інтелекту
05.14.00 Енергетика
05.14.01 Енергетичні системи та комплекси
05.14.02 Електричні станції, мережі і системи
05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
05.14.08 Перетворювання відновлюваних видів енергії
05.14.14 Теплові та ядерні енергоустановки
05.15.00 Розробка корисних копалин
05.15.01 Маркшейдерія
05.15.02 Підземна розробка родовищ корисних копалин
05.15.03 Відкрита розробка родовищ корисних копалин
05.15.04 Шахтне та підземне будівництво
05.15.06 Розробка нафтових та газових родовищ
05.15.08 Збагачення корисних копалин
05.15.09 Геотехнічна і гірнича механіка
05.15.10 Буріння свердловин
05.15.12 Розробка морських родовищ корисних копалин
05.15.13 Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища
05.16.00 Металургія
05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів
05.16.02 Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів
05.16.04 Ливарне виробництво
05.16.06 Порошкова металургія та композиційні матеріали
05.17.00 Хімічні технології
05.17.01 Технологія неорганічних речовин
05.17.03 Технічна електрохімія
05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу
05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
05.17.14 Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
05.17.15 Технологія хімічних волокон
05.17.18 Мембрани та мембранна технологія
05.17.21 Технологія водоочищення
05.18.00 Технологія харчової та легкої промисловості
05.18.01 Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
05.18.02 Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур
05.18.04 Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів
05.18.05 Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння
05.18.06 Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів
05.18.08 Товарознавство непродовольчих товарів
05.18.12 Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
05.18.13 Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів
05.18.15 Товарознавство харчових продуктів
05.18.16 Технологія харчової продукції
05.18.18 Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра
05.18.19 Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів
05.22.00 Транспорт
05.22.01 Транспортні системи
05.22.02 Автомобілі та трактори
05.22.06 Залізнична колія
05.22.07 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів
05.22.09 Електротранспорт
05.22.11 Автомобільні шляхи та аеродроми
05.22.12 Промисловий транспорт
05.22.13 Навігація та управління рухом
05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту
05.23.00 Будівництво
05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
05.23.02 Основи і фундаменти
05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання
05.23.04 Водопостачання, каналізація
05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
05.23.06 Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини
05.23.08 Технологія та організація промислового та цивільного будівництва
05.23.16 Гідравліка та інженерна гідрологія
05.23.17 Будівельна механіка
05.23.20 Містобудування та територіальне планування
05.24.00 Геодезія
05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
05.24.04 Кадастр та моніторинг земель
05.26.00 Безпека життєдіяльності
05.26.01 Охорона праці
05.27.00 Електроніка
05.27.01 Твердотільна електроніка
05.27.02 Вакуумна, плазмова та квантова електроніка
05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

06 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
06.01.00 Агрономія
06.01.01 Загальне землеробство
06.01.02 Сільськогосподарські меліорації
06.01.03 Агроґрунтознавство і агрофізика
06.01.04 Агрохімія
06.01.05 Селекція і насінництво
06.01.06 Овочівництво
06.01.07 Плодівництво
06.01.08 Виноградарство
06.01.09 Рослинництво
06.01.10 Субтропічні культури
06.01.11 Фітопатологія
06.01.12 Кормовиробництво і луківництво
06.01.13 Гербологія
06.01.15 Первинна обробка продуктів рослинництва
06.02.00 Зоотехнія
06.02.01 Розведення та селекція тварин
06.02.02 Годівля тварин і технологія кормів
06.02.03 Рибництво
06.02.04 Технологія виробництва продуктів тваринництва
06.03.00 Лісове господарство
06.03.01 Лісові культури та фітомеліорація
06.03.02 Лісовпорядкування і лісова таксація
06.03.03 Лісознавство і лісівництво

07 ІСТОРИЧНІ НАУКИ
07.00.01 Історія України
07.00.02 Всесвітня історія
07.00.04 Археологія
07.00.05 Етнологія
07.00.06 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
07.00.07 Історія науки й техніки
07.00.09 Антропологія

08 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки
08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
08.00.03 Економіка та управління національним господарством
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
08.00.06 Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
08.00.08 Гроші, фінанси і кредит
08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
08.00.10 Статистика
08.00.11 Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

08 ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ (стара недіюча номенклатура, наводиться довідково)
08.01.01 Економічна теорія
08.01.04 Економічна історія та історія економічної думки
08.02.02 Економіка та управління науково-технічним прогресом
08.02.03 Організація управління, планування і регулювання економікою
08.03.01 Статистика
08.03.02 Економіко-математичне моделювання
08.04.01 Фінанси, грошовий обіг і кредит
08.05.01 Світове господарство і міжнародні економічні відносини
08.06.01 Економіка, організація і управління підприємствами
08.06.04 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
08.07.01 Економіка промисловості
08.07.02 Економіка сільського господарства і АПК
08.07.03 Економіка будівництва
08.07.04 Економіка транспорту і зв'язку
08.07.05 Економіка торгівлі та послуг
08.08.01 Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
08.09.01 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
08.10.01 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка


09 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія
09.00.02 Діалектика і методологія пізнання
09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії
09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури
09.00.05 Історія філософії
09.00.06 Логіка
09.00.07 Етика
09.00.08 Естетика
09.00.09 Філософія науки
09.00.10 Філософія освіти
09.00.11 Релігієзнавство
09.00.12 Українознавство
09.00.14 Богослов'я

10 ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
10.01.00 Літературознавство
10.01.01 Українська література
10.01.02 Російська література
10.01.03 Література слов'янських народів
10.01.04 Література зарубіжних країн
10.01.05 Порівняльне літературознавство
10.01.06 Теорія літератури
10.01.07 Фольклористика
10.01.09 Літературне джерелознавство і текстологія
10.01.10 Кримськотатарська література
10.02.00 Мовознавство
10.02.01 Українська мова
10.02.02 Російська мова
10.02.03 Слов'янські мови
10.02.04 Германські мови
10.02.05 Романські мови
10.02.06 Балтійські мови
10.02.07 Індоіранські мови
10.02.08 Тюркські мови
10.02.09 Фінно-угорські та самодійські мови
10.02.10 Іберійсько-кавказькі мови
10.02.11 Монгольські мови
10.02.12 Семітські мови
10.02.13 Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії
10.02.14 Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови
10.02.15 Загальне мовознавство
10.02.16 Перекладознавство
10.02.17 Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство
10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика

11 ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
11.00.01 Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів
11.00.02 Економічна та соціальна географія
11.00.04 Геоморфологія та палеогеографія
11.00.05 Біогеографія та географія ґрунтів
11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
11.00.08 Океанологія
11.00.09 Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
11.00.12 Географічна картографія

12 ЮРИДИЧНІ НАУКИ
12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
12.00.02 Конституційне право; муніципальне право
12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
12.00.04 Господарське право, господарсько-процесуальне право
12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення
12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура
12.00.11 Міжнародне право
12.00.12 Філософія права

13 ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.02 Теорія та методика навчання (з галузей знань)
13.00.03 Корекційна педагогіка
13.00.04 Теорія і методика професійної освіти
13.00.05 Соціальна педагогіка
13.00.06 Теорія і методика управління освітою
13.00.07 Теорія і методика виховання
13.00.08 Дошкільна педагогіка
13.00.09 Теорія навчання
13.00.10 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

14 МЕДИЧНІ НАУКИ
14.01.00 Клінічна медицина
14.01.01 Акушерство та гінекологія
14.01.02 Внутрішні хвороби
14.01.03 Хірургія
14.01.04 Серцево-судинна хірургія
14.01.05 Нейрохірургія
14.01.06 Урологія
14.01.07 Онкологія
14.01.08 Трасплантологія та штучні органи
14.01.09 Дитяча хірургія
14.01.10 Педіатрія
14.01.11 Кардіологія
14.01.12 Ревматологія
14.01.13 Інфекційні хвороби
14.01.14 Ендокринологія
14.01.15 Нервові хвороби
14.01.16 Психіатрія
14.01.17 Наркологія
14.01.18 Офтальмологія
14.01.19 Оториноларингологія
14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби
14.01.21 Травматологія та ортопедія
14.01.22 Стоматологія
14.01.23 Променева діагностика та променева терапія
14.01.24 Лікувальна фізкультура та спортивна медицина
14.01.25 Судова медицина
14.01.26 Фтизіатрія
14.01.27 Пульмонологія
14.01.28 Клінічна фармакологія
14.01.29 Клінічна алергологія
14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія
14.01.31 Гематологія та трансфузіологія
14.01.32 Медична біохімія
14.01.33 Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія
14.01.34 Космічна медицина
14.01.35 Кріомедицина
14.01.36 Гастроентерологія
14.01.37 Нефрологія
14.01.38 Загальна практика - сімейна медицина
14.01.39 Клінічна лабораторна діагностика
14.02.00 Профілактична медицина
14.02.01 Гігієна та професійна патологія
14.02.02 Епідеміологія
14.02.03 Соціальна медицина
14.03.00 Теоретична медицина
14.03.01 Нормальна анатомія
14.03.02 Патологічна анатомія
14.03.03 Нормальна фізіологія
14.03.04 Патологічна фізіологія
14.03.05 Фармакологія
14.03.06 Токсикологія
14.03.07 Фізіологічно активні сполуки
14.03.08 Імунологія та алергологія
14.03.09 Гістологія, цитологія, ембріологія
14.03.10 Біомеханіка
14.03.11 Медична та біологічна інформатика і кібернетика

15 ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
15.00.01 Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація
15.00.02 Фармацевтична хімія та фармакогнозія
15.00.03 Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

16 ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
16.00.01 Діагностика і терапія тварин
16.00.02 Патологія, онкологія і морфологія тварин
16.00.03 Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія
16.00.04 Ветеринарна фармакологія та токсикологія
16.00.05 Ветеринарна хірургія
16.00.06 Гігієна тварин та ветеринарна санітарія
16.00.07 Ветеринарне акушерство
16.00.09 Ветеринарно-санітарна експертиза
16.00.10 Ентомологія
16.00.11 Паразитологія

17 МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
17.00.02 Театральне мистецтво
17.00.03 Музичне мистецтво
17.00.04 Кіномистецтво. Телебачення
17.00.05 Образотворче мистецтво
17.00.06 Декоративне і прикладне мистецтво
17.00.07 Дизайн

18 АРХІТЕКТУРА
18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури
18.00.02 Архітектура будівель та споруд
18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура

19 ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
19.00.01 Загальна психологія, історія психології
19.00.02 Психофізіологія
19.00.03 Психологія праці; інженерна психологія
19.00.04 Медична психологія
19.00.05 Соціальна психологія; психологія соціальної роботи
19.00.06 Юридична психологія
19.00.07 Педагогічна та вікова психологія
19.00.08 Спеціальна психологія
19.00.09 Психологія діяльності в особливих умовах
19.00.10 Організаційна психологія; економічна психологія
19.00.11 Політична психологія

20 ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
20.01.00 Військово-теоретичні науки
20.01.01 Воєнне мистецтво
20.01.05 Будівництво Збройних Сил
20.01.07 Оборонна економіка
20.01.08 Тил Збройних Сил
20.01.10 Розвідка та іноземні армії
20.01.12 Радіоелектронна боротьба, способи та засоби
20.02.00 Військово-спеціальні науки
20.02.04 Військова географія
20.02.05 Інженерне обладнання театрів воєнних дій
20.02.11 Засоби та методи військової навігації
20.02.12 Військова кібернетика, системи управління та зв'язок
20.02.14 Озброєння і військова техніка
20.02.15 Гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів
20.02.20 Теорія стрільби
20.02.22 Військова історія
20.02.23 Засоби захисту від зброї масового ураження

21 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
21.01.00 Основи національної безпеки
21.01.01 Основи національної безпеки держави
21.02.00 Воєнна безпека
21.02.01 Воєнна безпека держави
21.02.02 Охорона державного кордону
21.02.03 Цивільний захист
21.03.00 Гуманітарна і політична безпека
21.03.01 Гуманітарна і політична безпека держави
21.03.02 Регіональна безпека держави
21.03.03 Геополітика
21.04.00 Економічна безпека
21.04.01 Економічна безпека держави
21.04.02 Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
21.05.00 Інформаційна безпека
21.05.01 Інформаційна безпека держави
21.06.00 Техногенна безпека
21.06.01 Екологічна безпека
21.06.02 Пожежна безпека
21.07.00 Державна безпека України
21.07.01 Забезпечення державної безпеки України
21.07.02 Розвідувальна діяльність органів державної безпеки
21.07.03 Кадри органів та військ державної безпеки
21.07.04 Оперативно-розшукова діяльність
21.07.05 Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку
21.08.00 Міжнародна безпека
21.08.01 Іноземні держави та їхні потенціали

22 СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
22.00.01 Теорія та історія соціології
22.00.02 Методологія та методи соціологічних досліджень
22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини
22.00.04 Спеціальні та галузеві соціології

23 ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
23.00.01 Теорія та історія політичної науки
23.00.02 Політичні інститути та процеси
23.00.03 Політична культура та ідеологія
23.00.04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
23.00.05 Етнополітологія та етнодержавознавство

24 ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
24.00.01 Олімпійський і професійний спорт
24.00.02 Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
24.00.03 Фізична реабілітація

25 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
25.00.01 Теорія та історія державного управління
25.00.02 Механізми державного управління
25.00.03 Державна служба
25.00.04 Місцеве самоврядування
25.00.05 Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

26 КУЛЬТУРОЛОГІЯ
26.00.01 Теорія та історія культури
26.00.02 Світова культура і міжнародні культурні зв'язки
26.00.04 Українська культура
26.00.05 Музеєзнавство. Пам'яткознавство
26.00.06 Прикладна культурологія. Культурні практики

27 СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
27.00.01 Теорія та історія соціальних комунікацій
27.00.02 Документознавство, архівознавство
27.00.03 Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
27.00.04 Теорія та історія журналістики
27.00.05 Теорія та історія видавничої справи та редагування
27.00.06 Прикладні соціально-комунікаційні технології
27.00.07 Соціальна інформатика

Джерело: Наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України № 1057 від 14.09.2011 "Про затвердження Переліку наукових спеціальностей". Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1462 від 21.12.2012; Наказом Міністерства освіти і науки № 394 від 06.04.2015