Перевірка на плагіат

Перевіримо статтю, дисертацію чи будь-який інший текст на запозичення з видачею докладного звіту де саме в роботі неунікальний текст. Також можете отримати висновок про відсутність плагіату. Більше >>>

Усунення плагіату

В тексті дисертації, монографії, статті, автореферату або іншої праці є плагіат? Недостатня унікальність тексту? Не можете пройти антиплагіат? Зробимо рерайт вашої наукової роботи! Більше >>>

Консультації щодо унікальності

Є питання щодо плагіату в наукових працях, підвищенню унікальності, рерайту, але немає кому їх поставити? Звертайтеся для отримання роз'яснень, консультацій, порад та допомоги. Більше >>>

Автореферат дисертації


Автореферат дисертації - це документ, в якому коротко викладається її основний зміст, основні ідеї та висновки, показані вклад автора в проведене дослідження, ступінь новизни і практична значущість результатів.

Автореферат має статус юридичного документа і без нього дисертація не може бути допущена до захисту. Тільки після отримання дозволу на видання автореферату здобувач отримує право на захист дисертації.

При підготовці цього документа варто обдумати кожну фразу, маючи на увазі, що коло осіб, які читають автореферат, може бути більше читачів дисертації, оскільки їх перегляд (до недавнього часу) був вельми ускладнений у зв'язку з мінімальною кількістю копій та існувавшими обмеженнями щодо розповсюдження (з 2015 р. перед захистом дисертації зобов'язали викладати в мережу). Обмежений обсяг автореферату покликаний вмістити найнеобхідніші відомості про роботу і дати повне уявлення про неї; при цьому автореферат має відповідати всім вимогам до наукової роботи. В авторефераті не варто наводити зайві подробиці, а також інформацію, якої немає в дослідженні. Це має бути унікальний документ, з мінімальним вмістом неоригінального тексту.

У структурному відношенні автореферат складається із загальної характеристики роботи, її короткого змісту, висновків, списку опублікованих автором праць за темою дослідження і анотацій українською, російською та англійською мовами.

Текст автореферату починається з розділу "Загальна характеристика роботи". Тут мають бути відображені наступні моменти:
- актуальність теми;
- зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами;
- мета і завдання дослідження;
- наукова новизна отриманих результатів;
- практична значущість отриманих результатів;
- особистий внесок здобувача;
- апробація результатів дисертації;
- публікації;
- структура дисертації.

Також вказується обсяг дисертації в сторінках, кількість ілюстрацій, таблиць і додатків, кількість бібліографічних джерел у списку літератури.

У наступному розділі "Основний зміст роботи" коротко викладається зміст основної частини дисертації. Даний розділ покликаний дати досить повне уявлення про зміст всіх розділів дослідження. У лаконічній формі тут слід зазначити стан дослідження проблеми, обґрунтувати необхідність дослідження, описати, яким чином отримані результати, продемонструвати сам хід дослідження, викласти сутність використаних методів, коротко обґрунтувати їх достовірність. Особливу увагу слід приділити викладу новизни дослідження. Складання подібної реферативной квінтесенції дисертації у вигляді автореферату не є механічним процесом і вимагає творчого підходу, умінь і часу.

У розділі "висновки" має міститися коротка, але разом з тим досить вичерпна інформація про підсумки і висновки всього дослідження. При цьому слід вказати на те, що поставлені в дисертації цілі в результаті дослідження були досягнуті. Висновки, зроблені за результатами дослідження, належать його автору і виносяться на публічний захист, а тому до їх формулюванні слід підійти з особливою відповідальністю.

У підрозділі "публікації ..." слід навести список опублікованих здобувачем праць з теми дослідження. Опубліковані праці мають наводитися в наступному порядку: монографії, брошури, статті в наукових виданнях, авторські свідоцтва, патенти, препринти, депоновані й анотовані в наукових виданнях статті, тези доповідей. В авторефераті можна наводити також публікації з теми дослідження, здійснені у виданнях, що не входять в перелік наукових фахових видань ВАК (МОН).

На останніх сторінках подають анотації українською, російською та англійською мовами. Одна з анотацій - англійською або російською (за вибором дисертанта) має бути розгорнутою - об'ємом до 5000 знаків, а дві інші мають бути ідентичними за змістом і більш короткими - до 1200 знаків.

Анотації складаються за визначеною формою, яка повинна містити:
- ПІБ здобувача;
- назва дисертації;
- вид дисертації (рукопис, монографія);
- науковий ступінь, на отримання якої претендує людина;
- шифр і найменування спеціальності;
- установа, де має відбутися захист, місто і рік;
- основні ідеї, результати та висновки дисертації;
- ключові слова в кількості від 3 до 10.

Слід зазначити, що всі автореферати мають загальну структуру, а тому для набуття навичок їх написання доцільно подивитися десяток-другий з числа вже опублікованих.

Автореферати дисертацій, що захищаються в Україні, завжди видаються українською мовою. Їх обсяг для кандидатської (без обкладинки і анотацій) має бути в межах 0,7 ... 0,9 авторських аркушів (28 ... 36 тисяч знаків). На лицьовій стороні обкладинки вказуються:
- назва організації, вчена рада якої прийняла дисертацію до захисту;
- ПІБ здобувача (повністю);
- індекс УДК;
- назва дисертації;
- шифр і найменування спеціальності відповідно до переліку спеціальностей наукових працівників;
- підзаголовок "автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня ...";
- місто, рік.

На зворотному боці обкладинки автореферату вказуються:
- організація, в якій виконана дисертація;
- науковий ступінь, вчене звання, ПІБ керівника, його місце роботи і посада;
- наукові ступені, вчені звання, місця роботи і посади, ПІБ офіційних опонентів;
- найменування провідної організації із зазначенням структурного підрозділу, в якому розглядалася дисертація;
- час і місце захисту;
- бібліотека, в якій можна ознайомитися з дисертацією;
- дата розсилки автореферату;
- підпис вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

Номери сторінок в авторефераті проставляються у верхній частині сторінки по центру. Нумерація починається зі сторінки, де наведено характеристику роботи, тобто обкладинка не нумерується і в нумерації не враховується.

Автореферат видається друкарським способом тиражем 100 примірників із зазначенням вихідних даних друкарні.

Дисертантом також готується електронний варіант тексту автореферату. Він надається спеціалізованої вченій раді та розміщується в мережі Інтернет. Назва файлу має назву aref.rtf, а його зміст повинен точно відповідати друкованій версії автореферату, включаючи титульний лист. Вимоги до електронної версії автореферату наступні:
- шрифт - Times New Roman;
- розмір шрифту - 12 пунктів;
- відстань між рядками (інтерліньяж) - 1,5 інтервали;
- параметри сторінки - А4, орієнтація книжкова, праве поле 10 мм, решта полів - 20 мм.

Видані автореферати мають бути розіслані не пізніше ніж за місяць до захисту дисертації. Автореферат розсилається за списками адрес, який визначається спеціалізованою вченою радою. Автореферат розсилається також членам спеціалізованої вченої ради, опонентам. Два примірники передаються в бібліотеку організації, при якій створено спеціалізовану вчену раду.

Якщо текст автореферату має недостатню унікальність - можемо зробити рерайт проблемних фрагментів або всього автореферату з повним збереженням змісту, сенсу і наукової термінології. Зроблений рерайт буде підкріплений докладним звітом програми Унічек в pdf. Unicheck схвалений МОН України для перевірок на плагіат робіт вчених, здобувачів і студентів.