Перевірка на плагіат

Перевіримо статтю, дисертацію чи будь-який інший текст на запозичення з видачею докладного звіту. Довідка про відсутність плагіату на захищеному бланку. Більше >>>

Усунення плагіату

Маєте проблему з плагіатом? Занизька унікальність? Перепишемо вручну іншими словами вашу статтю, дисертацію або іншу роботу. Більше >>>

Інші послуги

Вибір теми дисертації, обгрунтування теми дисертації, складання плану дисертації, наукові статті українською, англійською та іншими мовами. Більше >>>

Публікації


Дисертації на здобуття наукових ступенів приймаються до захисту спеціалізованими вченими радами тільки за наявності певної кількості публікацій, виконаних у відповідності з існуючими правилами. Публікації рекомендується робити не в останній момент, а заздалегідь, наприклад, в міру готовності окремих частин дисертаційного дослідження.

Кількість і якість публікацій з теми дослідження є одним з критеріїв оцінки наукової цінності роботи. Досвід показує, що ставлення членів спеціалізованих рад до претендента може бути більш прихильним, якщо число публікацій перевищуватиме встановлене мінімальне число.

Мінімальна кількість публікацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук - 5. При цьому хоча б одна стаття має бути опублікована в іноземному виданні або у виданні України, включеному в міжнародні наукометричні бази. Всі публікації повинні вийти з друку до прийняття дисертації до захисту. При цьому статті здобувачів наукових ступенів (4 з 5) мають публікуватися у суворо визначених "фахових" виданнях, перелік яких затверджується ВАК (МОН). Одна з цих чотирьох статей може бути опублікована в електронному фаховому виданні, інші потрібно публікувати в звичайних (паперових) виданнях.

У галузі технічних і природничих наук допускається зробити на одну публікацію менше, замінивши її одним патентом на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується результатів дисертації (за його наявності).

Нижче перераховані обов'язкові вимоги до наукових статей:
Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях... лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: 
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття буде виглядати ще краще, якщо в ній буде ідентифікована наукова новизна і буде більше свіжих посилань на дослідження останніх років, більше посилань на закордонні дослідження в цій області. При цьому кращими є посилання на статті в періодичних виданнях, трохи менш кращі посилання на монографії та дисертації. А ось на підручники для студентів, енциклопедії або Вікіпедію посилатися, як правило, не варто.

Ну і звичайно, слід пам'ятати завжди про те, що публікації повинні відображати результати дисертаційного дослідження. В іншому випадку вони можуть бути не зараховані в число мінімальних публікацій здобувача.

Аспірант України допоможе виконати статтю з високою оригінальністю (без плагіату) і за всіма вимогами МОН / ВАК. У всіх наших статтях присутній УДК, анотації, ключові слова (на декількох мовах), сам текст статті, написаний за структурою, з висновками і списком свіжої літератури, перспективами подальших досліджень. Детальніше див. тут.